Gestió de Tresoreria

El mòdul de Gestió de Tresoreria és un complement a les opcions ja incloses a l’aplicació de Comptabilitat CGAP, relacionades amb el departament de Tresoreria – generació de fitxers de pagament per transferències i entrada de moviments de tresoreria-, orientat a facilitar al Tresorer de l’Entitat la realització de tres tasques bàsiques:

  1. Conciliació Bancària. Té com a objectiu automatitzar les tasques repetitives de conciliar els assentaments comptable de pagament i ingrés amb els apunts bancaris de moviments de tresoreria per a, finalment, generar l’acta de conciliació bancària.
  2. Pla de tresoreria.  Permet realitzar el pla de tresoreria anual, a nivell del detall que es desitgi, facilitant el seguiment periòdic d’aquest, automatitzant la captura de dades històriques de la comptabilitat, comparació amb els moviments reals, i ajustos de previsions.
  3. Rendició de comptes. Facilita l’extracció d’informació de tresoreria amb la finalitat de realitzar la rendició del Calendari de tresoreria segons el disposat a l’Ordre Ministerial l HAP/2082/2014.
Característiques / Funcions
Beneficis

Captura dels fitxers quadern 43 de l’Associació Espanyola de Banca amb l’extracte de moviments.

Permet automatitzar l’entrada d’operacions de tresoreria.

Captura dels moviments de bancs de la comptabilitat.

Enllaça amb l’aplicació de comptabilitat.

Automatització de la tasca repetitiva de conciliar els assentaments comptables i els apunts bancaris amb els moviments de Tresoreria.

Facilita la conciliació bancària dels moviments comptables de Tresoreria.

Generació de l’acta de conciliació per a cada compte i accés, en tot moment, als moviments pendents en un determinat període.

Obtenció de la informació directa sobre les conciliacions realitzades i el que està pendent de conciliar.

Creació del pla de tresoreria en base a un model configurat per l’Entitat.

Cada Entitat es pot adaptar el model del pla de tresoreria a les seves necessitats.

Elaboració del pla de tresoreria anual, amb l’ajut de les operacions entrades en comptabilitat i les seves dates de venciment, o amb les dades històriques de fins a 5 exercicis anteriors.

Facilitat de confecció del pla de tresoreria.

Seguiment mensual del pla de tresoreria, comparant el previst amb el realment comptabilitzat i ajustant els valors previstos dels següents 12 mesos.

Permet ajustar les necessitats de tresoreria de l’Entitat i tenir controlada la situació d’aquesta.

Trimestralment es pot extreure el llistat del Calendari de tresoreria que s’ha de retre segons l’Ordre HAP/2082/2014.

Compliment de la legalitat establerta.

La confecció del calendari de tresoreria es realitza prenent els valors del pla de tresoreria de la comptabilitat i del càlcul del període mig de pagament.

Facilitat per realitzar la rendició de la informació sol·licitada.