Oficina Virtual del Contribuient (OVC)

La solució Oficina Virtual del Contribuent (OVC) permet a l’Entitat facilitar als ciutadans un entorn personalitzat, segur i confidencial per al compliment de les seves obligacions tributàries.

Permet l’accés a la informació tributària general, la consulta de valors en voluntària i/o executiva, la realització de pagaments telemàtics de valors, la domiciliació bancària de tributs, reclamacions, sol·licituds d’aplaçaments o fraccionaments i altres tràmits relacionats, tant per part del contribuent com per part dels col·lectius professionals.

També permet la generació i/o simulació d’autoliquidacions sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre el Valor Afegit dels Terrenys i Taxes.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients i la solució de Gestió Tributària i Recaptació.

Característiques / Funcions
Beneficis

Compleix amb els requisits de la Llei 30/2007.

Permet donar compliment a tots els requisits de la Llei 30/2007 en l’àmbit de tributs i recaptació.

Continguts informatius relacionats amb els tributs i la recaptació (ordenances, calendari del contribuent, guia de serveis, etc.)

Major difusió de la informació i estalvi de costos.

Formularis per a la realització de tràmits, amb registre telemàtic i signatura electrònica.

Facilita la presentació d’instàncies i sol·licituds.

Pagaments telemàtics a través de passarel·les amb les principals entitats bancàries.

Increment del percentatge de deute recaptada satisfactòriament en període voluntari; així com del temps invertit en atenció presencial o telefònica.

Integració amb els software de gestió tributària ja implantat a l’Entitat.

Major grau de transacció i fiabilitat de les dades.

Representació de tercers.

Permetre que els col·lectius professionals com gestories o notaries representin als seus clients per mitjans electrònics.

Liquidacions i autoliquidacions.

Habilita per a l’Ajuntament un nou i eficaç canal recaptatori en facilitar a les empreses el càlcul de liquidacions mitjançant simuladors que puguin confirmar-se a través de pagaments telemàtics.