Gestió de la
Relació amb
el Ciutadà

Solucions
d'Administració
Electrònica /
Secretaria

La solució Gestió de la Relació amb el Ciutadà està configurada per un conjunt d’aplicacions que faciliten la resolució de qualsevol gestió o consulta plantejada pels ciutadans de forma àgil i eficient, ja sigui presencialment (OAC) o remotament (OVAC), tot assegurant el registre, l’elaboració del corresponent expedient, el seguiment, la resolució i la notificació al ciutadà, així com la confecció de Decrets, Edictes, Actes, tot amb signatura electrònica, confecció de llibres i gestió documental i d’arxiu, i preservació definitiva de documents, amb l’objectiu d’eliminar el suport paper i augmentar l’eficàcia.

Perfectament integrada amb la resta d’aplicacions de gestió del Back Office (Gestió Tributària i Recaptació, Comptabilitat, Padró d’Habitants, etc), la solució GRC facilita unes relacions més eficients, més obertes i més properes amb els ciutadans.

Mòduls

Oficina d'Atenció Ciutadana (Eatiende - OAC)
Seu Electrònica
Portal de Transparència
Perfil del Contractant
Gestor d'Inscripcions
Mòdul de Signatura Manuscrita Electrònica
Padró d'Habitants
Mòdul d'Eleccions
Registre Entrades / Sortides
Gestor d'Expedients (GEWEB)
Mòdul de Gestió Simplificada d'Expedients
Acords i Resolucions

Oficina d'Atenció Ciutadana (Eatiende - OAC)

La solució de gestió de l’OAC permet a l’Entitat disposar d’un punt d’accés únic a tota la informació del ciutadà, emmagatzemada en els diferents sistemes d’informació de l’Entitat: Padró d’Habitants, Gestió Tributària, Registre d’Entrades i Sortides, Expedients, Comptabilitat, etc.

El sistema permet a l’operador de l’Oficina d’Atenció Ciutadana consultar el catàleg de tràmits dissenyats per l’Entitat i executar de forma electrònica qualsevol d’ells donant resposta a tots els assumptes presentats pels ciutadans per canal presencial i telefònic. Cada tràmit té associada una fitxa informativa que guia a l’operador en la tramitació d’aquest i un formulari electrònic que li permet registrar l’assumpte en el registre d’entrades de l’Entitat i iniciar la seva tramitació en el backoffice de l’Entitat.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet crear el catàleg de tràmits que ofereix l’Entitat als seus ciutadans.


Estalvia costos en l’atenció al ciutadà, unifica criteris i continguts i facilita la comprensió per part del ciutadà de totes les implicacions dels tràmits i gestions que pugui realitzar per cada canal.


Inclou dissenyador de tràmits de ciutadà que permet crear formularis-e associats a les sol·licituds.


Permet gestionar les sol·licituds de forma electrònica reduint els temps necessaris per atendre les sol·licituds dels ciutadans i eliminant les instàncies en format paper.


Centralitza l’accés a la informació ciutadana emmagatzemada en el backoffice.


Proporciona l’accés segur i sense desplaçaments a tota la informació del ciutadà repartida pels diferents sistemes que composen el backoffice de l’Entitat, reduint els temps necessaris per prestar l’atenció ciutadana.


Integrada i integrable


Està integrat amb tots els productes/mòduls de gestió d’ABSIS (Seu-e, Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) i permet la integració amb sistemes de tercers. Totes les sol·licituds queden registrades en el Registre d’entrades i es permet la creació automàtica de l’expedient necessari per a la tramitació de la sol·licitud.


Multicanalitat.


Habilita una integració total entre tots els canals d’atenció al ciutadà, tant a nivell de continguts informatius com a nivell d’eines per a la realització de tràmits..

Seu Electrònica

La solució Seu Electrònica permet a l’Entitat donar compliment a les obligacions de la Llei 11/2007 i el Reial Decret 1671/2009 que regulen l’obligació de les Entitats públiques de permetre l’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Permet que els seus ciutadans es relacionin telemàticament amb l’Entitat per consultar totes les seves dades (dades d’empadronament, tributaris, expedients, etc.) i per tramitar tots els seus assumptes, amb totes les garanties d’identificació, autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat que marca la normativa vigent.

Està composta pels mòduls Tràmits i Gestions, Carpeta Ciutadana, Tauler d’Anuncis, Bústia de Notificacions Electròniques, Validador de Documents i Registre Telemàtic.

Es comercialitza en versió web en modalitat de servei en el núvol (SaaS) o amb implantació local on-premise en client.

Característiques / Funcions
Beneficis

Compleix amb la normativa vigent (Llei 11/2007 i Llei 39/2015)


Permet a l’Entitat oferir l’accés electrònic dels ciutadans a les dades i serveis de l’Entitat.


Permet crear el catàleg de tràmits que ofereix l’Entitat al ciutadà on cada tràmit té una fitxa i un formulari-e associat.


L’Entitat ofereix als ciutadans un portal web en el que els ciutadans poden presentar sol·licituds sense necessitat de desplaçar-se a l’oficina d’atenció presencial de l’Entitat.


Integrada i integrable


Està integrada amb tots els productes/mòduls de gestió d’ABSIS (Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) i permet la integració amb sistemes de tercers. Totes les sol·licituds queden registrades en el Registre d’entrades i es permet la creació automàtica de l’expedient necessari per a la tramitació de la sol·licitud.


Inclou bústia de notificacions electròniques per compareixença en seu


Permet la notificació per mitjans electrònics mitjançant compareixença en la seu electrònica. Cada interessat té la seva bústia de notificacions on rep totes les notificacions que li enviï l’Entitat.


Inclou Perfil del Contractant.


Permet a l’Entitat disposar d’un portal web on publicar tots els procediments de contractació tal i com obliga la LCSP. Genera les evidències necessàries per garantir la correcta gestió dels procediments.


Inclou tauler d’edictes.


Permet a l’Entitat disposar d’un portal web on publicar els anuncis / edictes. Genera les evidències necessàries per garantir la correcta gestió de les publicacions.


Inclou validador de documents.


Permet a l’Entitat oferir un portal on validar les còpies dels documents electrònics emesos per l’Entitat.


Inclou Carpeta Ciutadana


Permet a l’Entitat l’accés als ciutadans a les seves dades, dades emmagatzemades en els sistemes d’informació que composen el backoffice de l’Entitat.

Portal de Transparència

El Portal de Transparència compleix amb la Llei 19/2013 d’Accés a la Informació Pública i Bon Govern, l’objectiu de la qual és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquesta activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

El Portal de Transparència s’integra de forma natural amb les aplicacions de gestió d’ABSIS i també disposa de Gestor de Continguts que facilita a l’Entitat poder complementar la informació de transparència amb continguts i documents propis.

El Portal de Transparència està alineat amb els principals indicadors no governamentals de seguiment de l’acció de govern i polítiques públiques com són Transparency International (indicadors ITA), el projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona informparticip@ i d’altres.

Característiques / Funcions
Beneficis

Compleix la normativa vigent (Llei 19/2013)


Permet a l’Entitat donar accés als ciutadans a la informació pública a la que segons la normativa haurien de poder accedir.


Integrat


Està integrat amb tots els productes/mòduls de gestió d’ABSIS (Seu-e, Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) permetent la publicació directa de documents emmagatzemats als sistemes de backoffice de l’Entitat.

Perfil del Contractant

La solució Perfil del Contractant permet a l’Entitat donar compliment a les obligacions de la Llei 30/2007 i al Reial Decret Llei 3/2011 que obliguen a les entitats públiques a disposar d’un portal web accessible a través d’internet on publicar les dades i informacions referents a l’activitat contractual del seu òrgan de contractació, com ara els anuncis d’informació prèvia, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats i qualsevol altre informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

Característiques / Funcions
Beneficis

Compleix amb els requisits de la Llei 30/2007.


Permet donar compliment a tots els requisits de la llei 30/2007 respecte a la publicació de la informació.


Publicació online de tota la informació d’interès per als proveïdors de l’Ajuntament.


Major difusió de la informació sobre els contractes.


Navegació àgil a través dels procediments i tipologies contractuals, possibilitat de separar els contractes en tràmit dels conclosos, accés a una llista de licitacions, consulta en detall de procediments i impressió de documentació.


Increment del nombre de licitadors i, en conseqüència, accés a millors ofertes. Disminució de costos en personal i estalvi de temps en el procés de licitació.


Circuit de generació i modificació de la documentació i programació automàtica de la publicació i despublicació.


Garantia de vigència i fiabilitat de tota la informació.


Circuit de signatura electrònica amb segell de temps.


Garantia d’autenticitat del document mitjançant un segell d’actuació administrativa automatitzada o amb la signatura d’una persona al servei de l’Entitat.

Gestor d'Inscripcions

El Gestor d’Inscripcions permet a l’Entitat una tramitació completa de tots els esdeveniment que gestiona.

Possibilita el registre de les diferents activitats amb les seves dates, la seva publicació en un portal web i la gestió de les inscripcions i preinscripcions que facin els ciutadans a qualsevol de les activitats.

Al ciutadà li permet consultar telemàticament la llista d’activitats que ofereix l’Entitat, consultar les dades de cadascuna de les activitats i preinscriure’s i inscriure’s, realitzant el pagament de l’import de l’activitat a través d’una passarel·la de pagaments.

Característiques / Funcions
Beneficis

Creació i publicació del catàleg d’activitats que l’Entitat ofereix als seus ciutadans.


Millora l’eficiència de la gestió de les activitats que ofereix l’Entitat i permet als ciutadans inscriure’s a les activitats sense necessitat d’haver de desplaçar-se a les oficines de l’Entitat.


Inscripció telemàtica i presencial a les activitats.


Permet a l’Entitat gestionar les inscripcions realitzades per a cada activitat, facilitant el control en temps real del total de places que s’ofereixen i el total de places disponibles.


Pagament on-line de les inscripcions


Permet al ciutadà pagar on-line l’import de la inscripció a l’activitat, amb targeta de crèdit/dèbil o transferència bancària, segons el que permeti la passarel·la de pagament utilitzada.


Integrat


Està integrat amb el Registre d’E/S i amb el Padró d’Habitants. Les inscripcions queden registrades en el Registre d’Entrades i les dades del sol·licitant de la inscripció en poden obtenir del Padró d’Habitants.


Estadístiques i llistats sobre les activitats / inscripcions.


Permet a l’Entitat realitzar la cerca d’inscripcions i generació de llistats sobre les activitats i les seves inscripcions.

Mòdul de Signatura Manuscrita Electrònica

El mòdul de Signatura Manuscrita Electrònica permet la firma de documents electrònics capturats en el Registre d’Entrades i Sortides, i els generats pel ciutadà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de forma similar a com es realitza la firma en paper. El ciutadà signa de forma manuscrita sobre un dispositiu electrònic que captura elements biomètrics – traç, pressió, velocitat de firma, etc. – que combinats amb certificats electrònics creen les evidències electròniques que garanteixen la validesa jurídica dels documents.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet recollir la signatura manuscrita electrònica (biomètrica) del ciutadà.


Reducció del temps de gestió de les sol·licituds a l’OAC i dels costos associats (paper, fotocòpies)


Integrat


Integrat amb el mòdul de gestió de l’OAC i amb el Registre d’E/S.

Padró d'Habitants

La solució Padró d’Habitants permet a l’Ajuntament el control i la gestió del registre d’habitants del municipi, garantint la qualitat d’aquest registre i el control eficient de la situació de cada habitant. Facilita l’emissió de volants i certificats que, segons la normativa vigent, s’han de realitzar amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per mantenir actualitzades les seves dades.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet la gestió del padró d’habitants dels ajuntaments


Accés ràpid a la informació sobre cada habitant.


Integrable i integrat


Està integrat amb tots els productes / mòduls de gestió d’ABSIS (Seu-e, Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) i permet la integració amb sistemes de tercers. Permet la geolocalització dels fulls padronals.


Inclou un repositori documental centralitzat i està integrat amb Alfresco


Centralització, control, classificació i firma electrònica de tota la documentació.


Interoperable amb l’INE


Permet la gestió individual i massiva de les variacions, al·legacions, objeccions i errors rebuts de l’INE.


Elaboració de piràmides d’edats, estadístiques i gràfiques segmentades per camps com, per exemple, nacionalitat, sexe, titulació acadèmica, unitats poblacionals, districtes i seccions o piràmides d’edats.


Major coneixement sobre la població del Municipi.


Traçabilitat dels canvis realitzats, elaboració de l’històric de moviments per habitant i full padronal.


Millora la presa de decisions de gestió relacionades amb la població en proporcionar informació suficient per realitzar simulacions.

Mòdul d'Eleccions

El Mòdul d’Eleccions permet realitzar la gestió que tenen assignada els Ajuntaments en els processos electorals en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, permetent la formació de les meses electorals mitjançant sortejos automàtics, l’emissió de documents i notificacions, el control de la participació electoral i la gestió dels escrutinis i generació de resultats electorals en format alfanumèric i gràfic.

Està integrat amb el Padró d’Habitant, permetent contrastar qui figura en el padró d’habitants i no en el cens i viceversa, possibilitant l’exclusió massiva dels electors segons els diferents tipus d’anomalies.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet realitzar la gestió de les meses electorals.


Agilitza els sortejos de càrrecs i l’enviament de les notificacions.


Permet gestionar els escrutinis i els resultats.


Millora el control dels resultats.


Permet comparar el cens electoral amb el padró d’habitants.


Trobar i resoldre les discrepàncies per depurar el cens.


Interoperable


Permetre la importació del fitxer del cens rebut per l’OCE.

Registre Entrades / Sortides

El mòdul de Registre d’Entrades i Sortides permet el registre de la documentació d’entrada i sortida que es produeix a l’Entitat, donant compliment al Reial Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La solució garanteix, d’una forma àgil, senzilla i eficaç, el control de l’entrada i sortida de la documentació, tant per canal presencial com telemàtic, així com la seva distribució dintre de l’Entitat. Permet el registre de documents que van dirigits a d’altres entitats mitjançant l’activació de l’opció Finestreta única, així com el segellat automàtic dels escrits mitjançant impressores segelladores o d’etiquetes.

Incorpora un repositori documental segur amb gestió de metadades de preservació, un portasignatures electrònic d’escriptori i un altre per a dispositius mòbils i la possibilitat d’integrar-se amb el gestor de notificacions multicanal.

Característiques / Funcions
Beneficis

Integrat i integrable


Està integrat amb tots els productes/mòduls de gestió d’ABSIS (Seu-e, Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) i permet la integració amb sistemes de tercers.


Interoperable amb les principals plataforma de gestió de l’AOC i l’AGE.


Interopera amb el servei del CAOC MUX-Registre unificat i amb la plataforma SIR. Permet l’enviament directe on-line d’assentaments registrals entre entitats.


Disponibilitat immediata de la documentació registrada.


Permet l’accés a tota la informació registrada sense necessitat de desplaçaments del personal.


Permet digitalitzar la documentació presentada en format paper.


Facilita la gestió electrònica de la documentació i dels assumptes plantejats.


Impressió de justificants de presentació i de requeriments d’esmena.


Millora l’atenció al ciutadà, agilitza les actuacions a realitzar per esmenar l’inici de la tramitació d’assumptes plantejats.


Generació de gràfics i informes.


Facilita el control i seguiment dels assumptes plantejats.


Integració amb el Gestor d’Expedients.


Apertura directa de l’expedient per a la tramitació dels assumptes o enviament de la documentació registrada als expedients en curs.


Inclou un repositori documental centralitzat i integrat amb Alfresco.


Centralització, control, classificació i firma electrònica de tota la documentació registrada.


Reserva de números de registre (anotació ràpida)


Facilitat per completar les dades de registre després de l’assignació de número, data i hora registral.


Obtenció de data i hora de presentació d’una TSA.


Validesa i legalitat en el control dels terminis.

Gestor d'Expedients (GEWEB)

La solució GEWEB permet la creació i el manteniment del catàleg de procediments administratius de l’Entitat. Incorpora un dissenyador de procediments, un editor de plantilles de documents i un potent motor de tramitació que permet a l’Entitat la tramitació electrònica completa de qualsevol tipus d’expedient.

Incorpora un repositori documental segur amb gestió de metadades de preservació, un portasignatures electrònic d’escriptori i un altre per a dispositius mòbils i un gestor de notificacions que permet el seguiment i el control de les notificacions, tant a través de canal postal com telemàtic.

Està integrada amb totes les solucions d’ABSIS i interopera amb les principals plataformes a disposició de les Administracions Públiques (@firma, PSIS, eNotum, eTRAM, etc.). Mitjançant la integració amb la solució Seu Electrònica, permet la tramitació telemàtica dels expedients i la publicació dels expedients a la carpeta ciutadana. Integrada amb la solució ABSArxiu permet la gestió de les transferències a l’arxiu electrònic de l’Entitat.

Característiques / Funcions
Beneficis

Inclou dissenyador de procediments que permet modelar tots els procediments administratius i les plantilles de documents necessaris per gestionar els expedients de totes les àrees de l’Entitat (Secretaria, Tributària, Comptable, Recursos Humans, etc.). Els procediments poden tenir un flux de treball associat amb major o menor grau d’automatització.


És un gestor d’expedients transversal corporatiu que unifica la forma de gestionar expedients a tota l’Entitat.


Integrat i integrable


Està integrat amb tots els productes / mòduls de gestió d’ABSIS ( Seu-e, Registre E/S, Padró d’Habitants, Comptabilitat, Gestió Tributària, Òrgans de Govern, SIG, etc.) i permet la integració amb sistemes de tercers. De manera que des d’un expedient es permet generar una liquidació tributària, un assentament de registre de sortida, consultar el saldo d’una partida comptable, geolocalitzar un expedient o interessat, etc.


Interoperable amb les principals plataformes de gestió de l’AOC i l’AGE.


Integrat amb eTRAM, eNotum, PSIS, iArxiu, Archive, @Firma, etc.


Permet la tramitació electrònica completa de tots els expedients gestionats per l’Entitat en modalitat flexible sense flux de treball predefinit i en modalitat guiada i/o automatitzada a partir d’un flux de treball.


Minimitza el temps d’implantació, fent possible una ràpida implantació a tota l’Entitat. Mitjançant l’automatització redueix els terminis de tramitació dels expedients.


Inclou un repositori documental centralitzat i està integrat amb Alfresco.


Tots els documents-e s’emmagatzemen de forma classificada i acompanyats de les seves metadades de preservació, en un repositori documental o gestor documental centralitzat. Permet a l’Entitat implantar un gestor documental i d’arxiu electrònic corporatius basats en Alfresco. Permet la firma electrònica de tota la documentació amb signador d’escriptori i signador mòbil.


Permet controlar els terminis de tramitació dels expedients.


Potencia l’eficàcia i la qualitat dels serveis públics, permetent a l’Entitat una fàcil mesura de la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania (total de sol·licituds d’ajudes rebudes, temps mig de tramitació, temps mig de tramitació per unitat organitzativa, etc.)


Està integrat amb el repositori de continguts de “EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS”


Permet tramitar els expedients utilitzant models actualitzats de procediments i plantilles de documents de l’editorial Wolters Kluwer.


Compleix amb la normativa vigent (Lleis 11/2007, LOPD, 39/2015, 40/2015, ENI, ENS, ...)


Permet la tramitació electrònica completa de tots els expedients de l’Entitat i permet l’accés i la relació electrònica dels ciutadans amb l’administració.


Inclou un signador d’escriptori i un signador mòbil que permet la firma electrònica de tota la documentació.


Permet la signatura electrònica dels documents garantint la seva perdurabilitat.

Mòdul de Gestió Simplificada d'Expedients

El mòdul de Gestió Simplificada permet activar en la solució GEWEB el disseny i la tramitació d’expedients de flux flexible. Els expedients de flux flexible guien a l’usuari en la tramitació dels expedients, però amb la llibertat de que aquest decideixi quins tràmits s’han de realitzar per a cada expedient, en quin ordre s’han de realitzar i per part de quins usuaris. Els procediments de flux flexible faciliten la implantació de GEWEB a les entitats de manera ràpida i àgil, ja que assimilen ràpid, no generen rigideses organitzatives i aporten valor a l’empleat públic i al ciutadà.

Característiques / Funcions
Beneficis

Facilita la tramitació dels expedients en modalitat flexible sense flux de treball predefinit.


Minimitza el temps d’implantació, fent possible una ràpida implantació a tota l’Entitat.


Minimitza el temps d’implantació, fent possible una ràpida implantació a tota l’Entitat.
Permet que el gestor d’expedients s’adapti a l’estructura organitzativa de l’Entitat i al mode en que es tramiten els expedients, adaptant-se a les diferents casuístiques de les diferents àrees. La tramitació dels expedients es realitza de mode equivalent a com es realitza sense utilitzar un gestor d’expedients.


Minimitza l’impacte que provoca a l’Entitat la implantació d’un gestor d’expedients.

Acords i Resolucions

La solució Acords i Resolucions permet a l’Entitat la gestió completa de tots els seus òrgans de govern (JGL, Ple, Comissions informatives, Consells, Decrets, etc.)

Facilita la gestió dels decrets permetent la seva elaboració, registre, datat, numerat i aprovació, així com l’elaboració dels llistats i llibres oficials de decrets. Respecte als òrgans col·legiats permet al personal de secretaria la tramitació completa dels expedients de les sessions dels òrgans, generant de forma automàtica les convocatòries, l’odre del dia, l’acta, els acords, dictàmens, certificats i les notificacions, facilitant a les àrees l’elaboració de les propostes de resolució i el seu enviament directe a secretaria.

Incorpora un repositori documental segur amb gestió de metadades de preservació, un portasignatures electrònic d’escriptori i un altre per a dispositius mòbils. Incorpora un gestor de notificacions que permet el seguiment i el control de les notificacions, tant a través de canal postal com telemàtic. Integrada amb la solució ABSArxiu permet la gestió de les transferències a l’arxiu electrònic de l’Entitat. Està integrada amb les solucions GEWEB i Registre d’Entrades i Sortides.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet gestionar totes les sessions dels òrgans col·legiats de l’Entitat (Ple, JGL, Comissions informatives, etc.)


Gestió informatitzada completa de tota la documentació de les sessions (propostes, ordre del dia, convocatòries, acords, acta, certificats, notificacions).


Integrat i integrable


Integrat amb el Gestor d’Expedients, permet l’enviament de les propostes des de les unitats de tramitació per a la seva resolució. Integrat amb el Registre d’E/S i amb Notificacions, integrable amb els altres sistemes de gestió de l’Entitat.


Confecció automàtica de les propostes, les convocatòries, les ordres del dia, les actes de les sessions, els oficis de devolució, etc.


Estalvi important en temps i personal destinats a la gestió de les sessions dels òrgans col·legits, redacció d’actes, acords, resolucions, certificats i notificacions. Homogeneïtzació de la documentació.


Generació automàtica i flexible de certificats i notificacions.


Permet reduir el termini de tramitació dels expedients.


Inclou un repositori documental centralitzat i està integrat amb Alfresco.


Tots els documents-e s’emmagatzemen de forma classificada i acompanyats de les seves metadades de preservació, en un repositori documental o gestor documental centralitzat. Permet a l’Entitat implantar un gestor documental i d’arxiu electrònic corporatiu basat en Alfresco. Permet la signatura electrònica de tota la documentació amb signador d’escriptori i signador mòbil.

Mòduls Comuns

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)
Gestor de Notificacions
ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori
Portafirmes Mòbil
Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)

ABSArxiu és la solució que permet a les entitats disposar d’un gestor documental on custodiar tots els seus continguts (documents administratius, expedients i documents d’arxiu). Facilita la gestió de totes les fases del cicle de vida dels continguts, des de la fase de captura o generació, passant per l’aprovació, distribució i custòdia, fins arribar a la fase de disposició. Els continguts s’emmagatzemen de forma classificada i acompanyats de les metadades que asseguren la correcta gestió del seu cicle de vida, garantint la seva conservació el seu valor probatori.

Permet la gestió de l’arxiu electrònic de l’Entitat facilitant la gestió del quadre de classificació, els calendaris de preservació, la gestió d’expurgacions i les transferències a d’altres repositoris digitals per garantir la preservació digital.

Dóna compliment a les normatives i estàndards documentals i arxivístics ISO 15489, ISO 19005-1:2005 e ISO 14721 i s’ajusta als models de requeriments MoReq 1 i MoReq2, permetent donar compliment a Esquema Nacional de Seguretat i a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Està basat en la plataforma Alfresco ECM, sistema de codi obert i està integrat amb totes les solucions d’ABSIS.

Característiques / Funcions
Beneficis

Integrat i integrable


Integrat amb tots els productes/mòduls d’ABSIS permet emmagatzemar de forma classificada tots els expedients i documents generats / capturats en els diferents productes. Els expedients / documents s’emmagatzemen acompanyats de les seves metadades de preservació. Permet la integració de productes de tercers.


Gestor documental


Permet disposar d’un gestor documental basat en Alfresco DM que pot convertir-se en el gestor corporatiu on s’emmagatzemen tots els documents electrònics gestionats per l’Entitat.


Gestor d’arxiu electrònic


Permet a l’Entitat disposar d’un gestor d’arxiu electrònic únic corporatiu basat en Alfresco RM per arxivar / custodiar tots els expedients electrònics gestionats per l’Entitat. Gestió de quadre de classificació documental, calendaris de disposició, transferències a l’arxiu, registre d’eliminacions, auditoria dels expedients arxivats, etc.

Gestor de Notificacions

El Gestor de Notificacions és la solució que facilita ABSIS a l’Entitat per gestionar, des d’una única aplicació, totes les notificacions emeses, tant en modalitat postal com telemàtica. Mitjançant el gestor de notificacions es poden emetre notificacions simples o remeses. L’aplicació incorpora un portal de notificacions que permet la pràctica de notificacions electròniques per compareixença en la seu electrònica de l’Entitat. Està integrat amb el Tauler Edictal Únic del BOE per automatitzar la publicació d’anuncis amb les notificacions que no han pogut ser practicades.

ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori

El Portafirmes és l’aplicació de firma, de forma individual o massiva, de documents electrònics generats i emmagatzemats a través dels diferents productes d’ABSIS, des d’un ordinador d’escriptori. L’aplicació pot signar qualsevol format de document i genera firmes del tipus PADES-A, XADES-A, CADES-A i XML Enveloped, així com incrustades en el document i be en fitxers separats. L’aplicació està integrada amb les principals plataformes de validació de firma electrònica: PSIS, ACCV, @Firma, VIAFIRMA

Portafirmes Mòbil

El Portafirmes mòbil, amb tecnologia .Net, és el complement del portafirmes d’escriptori que permet la firma electrònica dels documents produïts i emmagatzemats per les diferents aplicacions ABSIS, des d’un dispositiu mòbil amb sistema Android o iOS. Requereix l’ús del certificat del signant que ha d’estar instal·lat en format software al dispositiu de firma.

Característiques / Funcions
Beneficis

Firma electrònica dels documents emmagatzemats en el repositori documental.


Firma dels documents des de qualsevol lloc on es trobi el signant, mitjançant l’ús del seu telèfon mòbil o tauleta (iOS o Android).


Firma basada en certificat-e tipus software.


Fàcil i ràpida posada en marxa de la firma mòbil que únicament requereix disposar de certificats electrònics tipus TCAT-P o equivalent.


Genera firmes en format XADES-A, CADES-A i PADES-LTV


Les firmes es generen en format de llarga durada que garanteix la seva preservació en el temps.

Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

El mòdul d’Integracions amb els serveis del CAOC permet al client la integració de les aplicacions ABSIS de Comptabilitat, Gestió Tributària i Secretaria amb els diferents serveis d’àmbit comú que posa a disposició de les Administracions Locals el Consorci:

  • Servei MUX – Registre unificat
  • Plataforma eNotum de notificacions electròniques
  • Plataforma S-Perdura de manteniment de firmes electròniques

Plataforma eTRAM – GEWEB

Serveis

Els serveis d’Administració Electrònica poden formar part d’un projecte global o sol·licitar-se de forma independent.

Servei de Consultoria per a una solució estàndard

Amb aquest servei, ABSIS analitza, en primer lloc, els requisits que es necessiten per a implantar amb èxit qualsevol solució, després la personalitza i la insta-la en el Client.

Servei de Consultoria de disseny de solucions Web per a l’Administració Local

L’experiència i el coneixement d’ABSIS en projectes de disseny i desenvolupament de portals web per a l’Administració Local, li ha permès dissenyar aquest servei que es concreta en la conceptualització i el disseny de solucions Web centrades en el ciutadà.

Les solucions web d’ABSIS contemplen sempre les normatives vigents respecte a Administració Electrònica.

Servei de Desenvolupament web

Amb aquests serveis, ABSIS converteix els resultats del disseny de la solució Web en una aplicació totalment operativa. Construïda amb eines de desenvolupament d’ABSIS, l’aplicació és 100% compatible amb els principals estàndards actuals.

Servei de Suport a Clients

ABSIS ha dissenyat aquest servei com a solució adaptable, modulable i flexible per als problemes del dia a dia en que es troben les persones que gestionen la web. Destaca el servei d’assistència en l’ús del Gestor de Continguts, la resolució de dubtes tècnics en la integració amb d’altres sistemes i la supervisió per comprovar que la solució funcioni correctament.

Els serveis de Secretaria poden formar part d’un projecte global o sol·licitar-se de forma independent

Servei de Migració de Dades

El coneixement d’ABSIS en la migració de dades procedents d’altres sistemes, permet oferir uns serveis que tenen com a objectiu l’èxit en la implantació de les solucions escollides

Servei d’Assessorament i tutela per a una gestió òptima del padró municipal y tutelaje para una gestión óptima del padrón municipal

ABSIS acompanya a l’usuari en tots els processos de gestió del padró municipal. D’aquesta manera, transmet el seu coneixement i garanteix l’òptima realització de tots els processos: moviments diaris, intercanvis amb l’INE i resolució de cues d’errors, entre d’altres.

Aquesta relació Client-ABSIS contempla també sessions per al tractament dels fitxers INE i per al quadre de les xifres INE vs Ajuntament.

Servei de Consultoria de procediments administratius

Després de l’estudi de requeriments, ABSIS defineix els procediments administratius i proposa la millor i més racional reenginyeria. Aquests serveis comprenen: diagrames dels fluxos de treball, models de documents, circuits de firma, grups de tramitació, control d’accés a les dades i documents i connexions amb altres sistemes, entre d’altres.

Servei de Modelat de procediments administratius

ABSIS realitza la informatització de procediments i la implementació amb altres sistemes. També crea els manuals de tramitació dels procediments per garantir una correcta operativa.

Servei de Suport a Clients

ABSIS acompanya, de forma presencial i remota, als usuaris en el dia a dia de la seva feina. Resol dubtes operatives o funcionals en qualsevol dels processos de la implantació i de la posada en marxa de Secretaria.