Gestió
Econòmica:
Comptabilitat

Solucions
de Gestió
Comptable

Des de 1987, ABSIS ha evolucionat en el desenvolupament de solucions comptables que, dissenyades específicament per a l’Administració Pública, garanteixen el CONTROL econòmic i són una font d’informació fiable i sistematitzada per a la presa de decisions estratègiques.

CG@P ofereix un conjunt de funcionalitats que permeten una gran escalabilitat i adaptabilitat a l’estructura organitzativa de l’Entitat.

Mitjançant la incorporació de mòduls específics addicionals per a la gestió del registre de factures, el patrimoni i inventari, els pressupostos, les propostes de despeses i la gestió bancària i tresorera, s’aconsegueix un entorn de gestió flexible i eficient.

Fruit de la innovació i l’experiència d’ABSIS, és la solució necessària per a assumir amb èxit els nous reptes de la Comptabilitat Pública.

Mòduls

CGAP – Nucli de Gestió Comptable
Registre de Factures
Factura Electrònica
Gestió de la Proposta de Despeses
Elaboració i Gestió del Pressupost
Embargaments AEAT
Gestió del Patrimoni
Gestió de l'Inventari de Béns
Gestió de Tresoreria
CGAP Analytics

CGAP – Nucli de Gestió Comptable

CGAP és la solució de comptabilitat general creada específicament per al Sector Públic Local. Reflecteix fidelment l’activitat econòmica de tota l’Entitat i subministra la informació necessària, a través de l’adequat tractament pressupostari i comptable, per realitzar la gestió, el control i l’anàlisi econòmic-financer.

Les funcionalitats de comptabilitat pressupostària, financera i analítica la converteixen en un complet i exhaustiu suport dels registres comptables. A través de les eines de fiscalització i control intern, garanteix l’eficiència en la funció interventora i el compliment de la normativa vigent. També agilitza l’intercanvi d’informació amb els òrgans de control tant interns com externs.

S’integra amb la resta d’aplicacions de l’Entitat i està connectada amb la Firma Electrònica, la Facturació Electrònica, el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor Documental, el Portal del Proveïdor i la Gestió Tributària, i amb eines de Business Intelligence per a l’anàlisi d’informació de valor estratègic.

Característiques / Funcions
Beneficis

Adaptat als models Normal (Ordre HAP/1781/2013) i Simplificat (Ordre HAP/1782/2013) de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, totalment parametritzable, amb la possibilitat d’activar o no mòduls addicionals.


Comptabilització senzilla, flexible i adaptable a les característiques de l’Administració Local.


Introducció d’operacions multi-aplicació pressupostària i multi-projecte de despeses. Possibilitat de combinar diferents fases pressupostàries a la mateixa entrada de dades, amb l’opció de que tinguin múltiples operacions anteriors, amb el control de les fases de la cadena d’operacions.


Rapidesa en la introducció de dades i possibilitat de realitzar canvis subjectes als mecanismes de control i validacions pertinents.


Possibilitat de configurar la gestió descentralitzada de l’execució del pressupost o de qualsevol dels altres mòduls de la comptabilitat.


Adaptabilitat a qualsevol estructura orgànica de l’Entitat. Cada àrea de l’Entitat només pot treballar i veure la part del pressupost que té assignada.


Operacions provisionals. Permet la introducció de qualsevol de les operacions de la comptabilitat de forma provisional perquè, en un procés posterior, es passin a definitives. Edició dels estats pressupostaris i comptable, informes i llibres, amb o sense les operacions provisionals.


Major llibertat per realitzar canvis a les operacions o anul·lar-les, sense perdre el control de les operacions.


Introducció especial d’operacions amb tractament específic a la Instrucció de Comptabilitat: Endeutament, Bestretes de Caixa Fixa, Pagaments a justificar, Fiances, etc.


Seguiment i control individualitzat d’operacions comptables amb informació rellevant per als gestors i responsables de l’Entitat.


Introducció de Projectes de Despesa i despeses amb finançament afectat, anuals o plurianuals, realitzant el seguiment i els càlculs de les magnituds implicades.


Facilitat en el registre i obtenció de la informació referida als Projectes de Despesa.


Mòdul de comptabilitat analítica per centres de cost, amb la possibilitat d’enllaçar-los amb les aplicacions pressupostàries, per automatitzar la introducció de dades.


Permetre a l’Entitat disposar d’una comptabilitat analítica, per poder establir els costos dels serveis que presta l’Entitat.


Possibilitat d’adjuntar documents escanejats o fitxers de qualsevol tipus a les operacions comptables. Aquests documents adjuntats conformen l’expedient electrònic de la cadena d’operacions. Generació automàtica dels documents de les operacions. Qualsevol dels documents adjuntats o generats automàticament es poden signar electrònicament en el procés d’aprovació de l’operació.


Possibilitat de tenir relacionats tots els documents que justifiquen les operacions comptables i poder-los consultar dintre de la cadena d’operacions.


Elaboració de tots tipus de comptes, estats i documents que s’han de retre o remetre als òrgans de control intern i extern.


Compliment de la legalitat i anàlisi econòmic i financer de l’activitat de l’Entitat.


Disposa de les eines per a la comunicació telemàtica segons les Instruccions i normatives de Comptabilitat Pública.


Àgil i eficaç interoperabilitat amb altres Organismes.

Registre de Factures

El mòdul de Registre de Factures del CGAP gestiona les factures que arriben a l’Entitat i les prepara per a la seva posterior comptabilització.

L’objectiu principal d’aquest mòdul és registrar totes les factures i rebuts domiciliats que arriben a l’Entitat, així com el seu traspàs a la comptabilitat. Entre d’altres funcionalitats, incorpora la possibilitat de treballar amb relacions de conformitat i aprovació i s’integra amb el Registre General d’Entrades i Sortides.

Dóna compliment a les disposicions que especifica la llei 15/2010 de lluita contra la morositat en el que es refereix a l’obligació de registrar les factures i a la de proporcionar informació sobre l’estat de la seva tramitació fins que siguin pagades.

S’integra amb el mòdul de Proposta de Despeses i CGAP per a la comptabilització automàtica, és configurable i compatible amb el sistema de Signatura Electrònica i Factura Electrònica.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet la recepció de factures electròniques en format facturae 3.2 o 3.2.1, amb preregistre automàtic en descarregar-se dels punts generals d’entrades de factures (FACE o AOC).


Agilitat en la recepció i registre de les factures que rep l’Entitat.


Possibilitat de registrar les factures en dues fases, la primera amb les dades bàsiques de la factura perquè es pugui tramitar la conformitat; i la segona, amb totes les dades pressupostàries i comptables per poder assentar-se a la comptabilitat de l’Entitat.


Introducció de les factures inclús per part del personal sense grans coneixements comptables.


Introducció de la informació econòmica de les factures en base a la Proposta de Despesa prèviament comptabilitzada.


El sistema comptable de l’Entitat té informació al moment sobre totes les factures que arriben i a quina proposta de despesa estan vinculades.


Definició personalitzada d’un circuit de signatura.


Aprovació de les factures en diferents fases i/o de forma massiva segons les necessitats de l’Entitat.


Identificació de les factures segons un departament i responsable.


Control i seguiment de la despesa per departament.


Utilitats concretes en el Registre de Factures: anular, barrar.


Funcionalitats que permeten una introducció de les factures àgil i correcta.


Recuperació de dades automàtica del Registre d’Entrades i Sortides en el moment d’introduir factures, o registre automàtic en el registre d’entrades de les factures electròniques descarregades.


Facilitat en el registre de factures.

Factura Electrònica

Aquest mòdul està integrat en l’aplicació de Registre de Factures. Permet la recepció i interpretació de factures electròniques en format facturae 3.2 o 3.2.1, i complir amb el que estableix la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica.

Permet a les entitats la connexió amb alguns dels punts generals d’entrada de factures electròniques que ha establert l’administració central (FACE) o a Catalunya l’administració autonòmica (eFACT). La connexió possibilita que l’Entitat es descarregui les factures electròniques que els proveïdors han dipositat en aquestes plataformes i, posteriorment, durant la seva tramitació, actualitzar l’estat en que es troben.

La integració amb el registre de factures permet que, un cop la factura electrònica ha entrat al sistema, es pugui generar automàticament el registre al sistema comptable de factures de l’Entitat, obtenint les dades de la pròpia factura.

Característiques / Funcions
Beneficis

Permet la recepció de factures electròniques en format facturae 3.2 o 3.2.1


Adaptat a la normativa de facturació electrònica


Enllaça amb els punts generals d’entrada de factures electròniques FAC i a Catalunya amb l’eFACT de l’AOC.


Permet automatitzar la relació amb els punts d’entrades de factures establertes per l’administració.


Es pot automatitzar el procés de descàrrega de factures.


Automatització de tasques a qualsevol hora.


Possibilitat de configurar el preregistre automàtic al Registre de Factures de les factures electròniques descarregades.


Agilitat en la tramitació de factures rebudes.


L’Entitat pot configurar que, en el moment de descàrrega de la factura electrònica, es generi automàticament l’apunt en el Registre General de Entrades de l’Entitat.


Compliment de la normativa especificada per l’Entitat.

Gestió de la Proposta de Despeses

El mòdul de Proposta de Despeses del CGAP està enfocat a les entitats que tinguin establerta la descentralització de l’execució del pressupost de despeses, permetent que els diferents centres gestors realitzin les seves propostes de despeses, que posteriorment aniran fiscalitzades per l’òrgan de control central, agilitzant tot el procés.

Aquesta eina, a més d’aportar agilitat i seguretat al procés de control de la despesa, incorpora, entre d’altres funcionalitats, la gestió de les propostes de despeses generades per les diferents àrees de l’Entitat, amb la reserva de crèdit en el moment d’introduir la proposta, reserva que es tindrà en compte en tot el sistema comptable. El procés d’aprovació de la proposta i la seva comptabilització automàtica es pot fer de forma agrupada o no, depenent de les preferències de l’Àrea d’Intervenció.

Com que està integrat amb CGAP i amb el mòdul Registre de Factures, millora significativament el control del pressupost de l’Entitat i permet la descentralització de l’execució del pressupost de despeses.

Característiques / Funcions
Beneficis

Gestió descentralitzada de les Despeses.


Control del Pressupost per Centres Gestors.


Procediment previ a la materialització de la despesa.


Major previsió sobre la despesa del Pressupost en curs.


Introducció de les propostes indicant el centre gestor, el responsable i els documents en base als quals es realitza (plec de condicions)


Garantia de control de validesa de la informació.


Sistema d’escaneig i annexionat de documents.


Incorporació de tota la documentació en format electrònic.


Operativitat subjecta a un procediment de validació i aprovació.


Els responsables de l’Entitat tenen garantia de control sobre les despeses realitzades.


Generació de llistats configurables.


Obtenció de documents relacionats amb les Propostes de Despesa: Ordre de Compra.

Elaboració i Gestió del Pressupost

L’Elaboració del Pressupost és el mòdul de CGAP que possibilita l’elaboració del Pressupost de l’Entitat de forma àgil i eficient. Les seves eines faciliten el procés i proporcionen tota la informació necessària per al seu seguiment.

Les funcionalitat de descentralització d’aquest mòdul permeten als diferents centres gestors ocupar-se dels seus pressupostos específics que, posteriorment, seran revisats i controlats pels Òrgans responsables del Pressupost definitiu. També disposa de les eines necessàries per a l’obtenció de l’Expedient del pressupost en formats compatibles amb els programes ofimàtics habituals.

Característiques / Funcions
Beneficis

Generació del Pressupost en base a diverses opcions: projecció de l’execució actual o presa de dades d’exercicis anteriors, etc.


Facilitat i rapidesa en la confecció del Pressupost de l’any en curs.


Ajustos massius a les aplicacions pressupostàries del Pressupost que s’elabora; i modificació de dades de forma individual, utilitzant imports fixos o percentatges. Validació en els càlculs.


Agilitat i precisió en la selecció dels canvis a realitzar mentre s’elabora el Pressupost. Control de l’Equilibri Pressupostari.


Ajuda en la confecció del pressupost basada en les dades disponibles de Personal, Contractes, Subvencions, Projectes d’inversió i Endeutament.


Permet confeccionar un pressupost més ajustat a la realitat de la despesa de l’Entitat.


Integració amb les eines ofimàtiques per realitzar l’exportació o importació de la informació utilitzada per a la confecció del pressupost.


Compatibilitat i integració amb altres aplicacions.


Elaboració descentralitzada del Pressupost i modificació per més d’un usuari.


Possibilitat que cada centre gestor elabori la part del pressupost que gestiona. Concurrència d’usuaris en l’elaboració del Pressupost.


Possibilitat de realitzar vàries versions del pressupost d’un any, podent modificar cadascuna d’elles individualment i podent comparar les versions entre elles. Una de les versions serà la definitiva.


L’Entitat pot elaborar vàries propostes i no perdre el treball realitzat a cadascuna d’elles.


Comptabilització automàtica en comptabilitat del pressupost definitiu.


Automatització del procés de comptabilització.


Realització i control de la Pròrroga del Pressupost i comptabilització.


Generació del Pressupost Prorrogat realitzant les validacions pertinents.


Comparatives de Pressupostos de diferents exercicis, de vàries versions del pressupost i amb l’execució de pressupostos d’anys anteriors.


Accés a l’evolució i seguiment dels Pressupostos.

Embargaments AEAT

Aquest mòdul permet realitzar el procediment d’embargament de pagaments pressupostaris per l’Agència Tributària (Model 997), i s’integra dintre de l’aplicació de comptabilitat CGAP.

Per a aquells pagaments que l’Entitat hagi de realitzar, es genera un fitxer a enviar a l’AEAT per comunicar que s’efectuaran aquests pagaments i que aquests romandran bloquejats fins que l’AEAT es pronunciï o hagi transcorregut el temps de caducitat.

El mòdul permet la captura del fitxer que genera l’AEAT amb la resposta, informant dels pagaments que queden alliberats i que per tant, l’Entitat pot procedir a efectuar.

Característiques / Funcions
Beneficis

Bloqueig dels pagaments de les factures que tinguin alguna de les aplicacions pressupostàries els capítols que es bloquegen i que superen l’import especificat a la configuració.


Complir amb el conveni subscrit entre l’Entitat i l’Agència Tributària.


Els pagament que es bloquegen, s’han d’incloure en relacions d’operacions, de les que es genera el fitxer model 997 per a l’AEAT.


Generació del fitxer amb les dades dels pagaments que es volen realitzar.


Amb la resolució que estimi l’AEAT dels pagaments enviat, aquests podran ser alliberat per ser pagats normalment o be seran embargats perquè es pagui mitjançant endossatari a l’AEAT


Garantir que els embargaments establerts per l’AEAT es compleixen.

Gestió del Patrimoni

El mòdul de Patrimoni proporciona a l’usuari les eines precises per exercir el control i portar a terme la gestió i la presa de decisions en qüestions referents al patrimoni municipal.

Permet el registre de l’inventari inicial de béns de l’Entitat d’acord amb el Reglament de Béns de les Entitats Locals RD 1372/1986 del 13 de juny del Ministeri d’Administració Territorial. Està integrada amb l’aplicació de comptabilitat CGAP, el que permet que tots aquells assentaments que facin referència a elements inventariables es capturin automàticament des de l’aplicació de Patrimoni. Realitza el càlcul automàtic de les amortitzacions dels béns en funció de la seva vida útil, realitzant l’assentament d’amortitzacions de forma automàtica a l’aplicació de comptabilitat.

Característiques / Funcions
Beneficis

Gestió de l’inventari d’elements de l’Entitat, amb la possibilitat de realitzar altres, baixes o modificacions dels elements.


Permet disposar de l’inventari d’elements informatitzat.


Entrada de dades de cada element d’acord a l’epígraf al que pertanyen, amb unes dades que són genèriques i altres que són específiques dels elements d’aquell epígraf.


Agilitat en l’entrada de dades de cada element.


Actualització de l’inventari en base a les operacions comptables entrades a l’aplicació de comptabilitat.


Sincronització de dades amb la comptabilitat.


Càlcul de l’amortització dels elements de l’inventari, en base als seus valors i a les vides útils d’aquests.


Automatitzar càlculs necessaris per poder efectuar el tancament de la comptabilitat de l’exercici.


Comptabilització automàtica de les amortitzacions calculades i de l’inventari inicial.


Integració amb la gestió comptable CGAP


Edició de llistats de l’inventari i de les fitxes de cadascun dels elements, amb eines per poder realitzar filtres pels diferents camps de cada element.


Informació analitzada i de valor per a la presa de decisions estratègiques.

Gestió de l'Inventari de Béns

El programa d’Inventari de Béns per a CGAP té com a objectiu dotar a les entitats d’eines perquè es pugui realitzar fàcilment l’auditoria del patrimoni. Per complir aquest objectiu s’han implementat dues funcionalitats: una permet la generació d’etiquetes amb codi de barres i l’altra permet el treball en remot (mitjançant un portàtil sobre el patrimoni, per poder realitzar treball de camp).

Característiques / Funcions
Beneficis

Realització d’auditories i inventaris de tota mida, des dels més simples fins als més complexos.


Adaptabilitat a tot tipus d’entitats


Exportació i importació de dades entre ordinadors.


Exportació i importació de dades entre ordinadors.


Generació d’etiquetes configurables segons el format normalitzat i lectura d’etiquetes amb un lector òptic.


Més agilitat en la realització de l’inventari.


Explotació de la informació mitjançant filtres.


Informació analitzada i de valor per a la presa de decisions estratègiques.

Gestió de Tresoreria

El mòdul de Gestió de Tresoreria és un complement a les opcions ja incloses a l’aplicació de Comptabilitat CGAP, relacionades amb el departament de Tresoreria – generació de fitxers de pagament per transferències i entrada de moviments de tresoreria-, orientat a facilitar al Tresorer de l’Entitat la realització de tres tasques bàsiques:

1. Conciliació Bancària. Té com a objectiu automatitzar les tasques repetitives de conciliar els assentaments comptable de pagament i ingrés amb els apunts bancaris de moviments de tresoreria per a, finalment, generar l’acta de conciliació bancària.

2. Pla de tresoreria. Permet realitzar el pla de tresoreria anual, a nivell del detall que es desitgi, facilitant el seguiment periòdic d’aquest, automatitzant la captura de dades històriques de la comptabilitat, comparació amb els moviments reals, i ajustos de previsions.

3. Rendició de comptes. Facilita l’extracció d’informació de tresoreria amb la finalitat de realitzar la rendició del Calendari de tresoreria segons el disposat a l’Ordre Ministerial l HAP/2082/2014.

Característiques / Funcions
Beneficis

Captura dels fitxers quadern 43 de l’Associació Espanyola de Banca amb l’extracte de moviments.


Permet automatitzar l’entrada d’operacions de tresoreria.


Captura dels moviments de bancs de la comptabilitat


Enllaça amb l’aplicació de comptabilitat.


Automatització de la tasca repetitiva de conciliar els assentaments comptables i els apunts bancaris amb els moviments de Tresoreria.


Facilita la conciliació bancària dels moviments comptables de Tresoreria.


Generació de l’acta de conciliació per a cada compte i accés, en tot moment, als moviments pendents en un determinat període.


Obtenció de la informació directa sobre les conciliacions realitzades i el que està pendent de conciliar.


Creació del pla de tresoreria en base a un model configurat per l’Entitat.


Cada Entitat es pot adaptar el model del pla de tresoreria a les seves necessitats.


Elaboració del pla de tresoreria anual, amb l’ajut de les operacions entrades en comptabilitat i les seves dates de venciment, o amb les dades històriques de fins a 5 exercicis anteriors.


Facilitat de confecció del pla de tresoreria.


Seguiment mensual del pla de tresoreria, comparant el previst amb el realment comptabilitzat i ajustant els valors previstos dels següents 12 mesos.


Permet ajustar les necessitats de tresoreria de l’Entitat i tenir controlada la situació d’aquesta.


Trimestralment es pot extreure el llistat del Calendari de tresoreria que s’ha de retre segons l’Ordre HAP/2082/2014.


Compliment de la legalitat establerta.


La confecció del calendari de tresoreria es realitza prenent els valors del pla de tresoreria de la comptabilitat i del càlcul del període mig de pagament.


Facilitat per realitzar la rendició de la informació sol·licitada.

CGAP Analytics

És una eina de BI (Business Intelligence) que proporciona informació gràfica de la situació econòmica i pressupostària, mostrant indicadors financers i pressupostaris amb possibilitat de comparar els valors entre diferents exercicis i mostrant informació a diferents nivells d’agregació. La informació tractada s’obté automàticament des de l’aplicació de comptabilitat, podent programar la freqüència amb la que es desitgi que s’actualitzi la informació.

És una aplicació en el núvol que s’integra amb la comptabilitat CGAP.

Característiques / Funcions
Beneficis

Proporciona diferents nivells d’informació pressupostària i financera, tractada i representada gràficament.


S’adapta a cadascun dels perfils de l’Entitat que precisen informació d’alt nivell.


Eina de BI, que permet tractar l’enorme quantitat d’informació que proporciona la comptabilitat, calculant els indicadors més importants i comparant els valors de les comptabilitats de diferents anys.


Obtenció d’informació estratègica per a la presa de decisions de gestió de l’Entitat.


Totes les dades que es mostren, es poden filtrar temporalment (exercici i/o mes) o per altres criteris.


Facilitat d’ús per a l’obtenció de la informació que es requereix.

Mòduls Comuns

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)
Gestor de Notificacions
ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori
Portafirmes Mòbil
Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)

ABSArxiu és la solució que permet a les entitats disposar d’un gestor documental on custodiar tots els seus continguts (documents administratius, expedients i documents d’arxiu). Facilita la gestió de totes les fases del cicle de vida dels continguts, des de la fase de captura o generació, passant per l’aprovació, distribució i custòdia, fins arribar a la fase de disposició. Els continguts s’emmagatzemen de forma classificada i acompanyats de les metadades que asseguren la correcta gestió del seu cicle de vida, garantint la seva conservació el seu valor probatori.

Permet la gestió de l’arxiu electrònic de l’Entitat facilitant la gestió del quadre de classificació, els calendaris de preservació, la gestió d’expurgacions i les transferències a d’altres repositoris digitals per garantir la preservació digital.

Dóna compliment a les normatives i estàndards documentals i arxivístics ISO 15489, ISO 19005-1:2005 e ISO 14721 i s’ajusta als models de requeriments MoReq 1 i MoReq2, permetent donar compliment a Esquema Nacional de Seguretat i a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Està basat en la plataforma Alfresco ECM, sistema de codi obert i està integrat amb totes les solucions d’ABSIS.

Característiques / Funcions
Beneficis

Integrat i integrable


Integrat amb tots els productes/mòduls d’ABSIS permet emmagatzemar de forma classificada tots els expedients i documents generats / capturats en els diferents productes. Els expedients / documents s’emmagatzemen acompanyats de les seves metadades de preservació. Permet la integració de productes de tercers.


Gestor documental


Permet disposar d’un gestor documental basat en Alfresco DM que pot convertir-se en el gestor corporatiu on s’emmagatzemen tots els documents electrònics gestionats per l’Entitat.


Gestor d’arxiu electrònic


Permet a l’Entitat disposar d’un gestor d’arxiu electrònic únic corporatiu basat en Alfresco RM per arxivar / custodiar tots els expedients electrònics gestionats per l’Entitat. Gestió de quadre de classificació documental, calendaris de disposició, transferències a l’arxiu, registre d’eliminacions, auditoria dels expedients arxivats, etc.

Gestor de Notificacions

El Gestor de Notificacions és la solució que facilita ABSIS a l’Entitat per gestionar, des d’una única aplicació, totes les notificacions emeses, tant en modalitat postal com telemàtica. Mitjançant el gestor de notificacions es poden emetre notificacions simples o remeses. L’aplicació incorpora un portal de notificacions que permet la pràctica de notificacions electròniques per compareixença en la seu electrònica de l’Entitat. Està integrat amb el Tauler Edictal Únic del BOE per automatitzar la publicació d’anuncis amb les notificacions que no han pogut ser practicades.

ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori

El Portafirmes és l’aplicació de firma, de forma individual o massiva, de documents electrònics generats i emmagatzemats a través dels diferents productes d’ABSIS, des d’un ordinador d’escriptori. L’aplicació pot signar qualsevol format de document i genera firmes del tipus PADES-A, XADES-A, CADES-A i XML Enveloped, així com incrustades en el document i be en fitxers separats. L’aplicació està integrada amb les principals plataformes de validació de firma electrònica: PSIS, ACCV, @Firma, VIAFIRMA

Portafirmes Mòbil

El Portafirmes mòbil, amb tecnologia .Net, és el complement del portafirmes d’escriptori que permet la firma electrònica dels documents produïts i emmagatzemats per les diferents aplicacions ABSIS, des d’un dispositiu mòbil amb sistema Android o iOS. Requereix l’ús del certificat del signant que ha d’estar instal·lat en format software al dispositiu de firma.

Característiques / Funcions
Beneficis

Firma electrònica dels documents emmagatzemats en el repositori documental.


Firma dels documents des de qualsevol lloc on es trobi el signant, mitjançant l’ús del seu telèfon mòbil o tauleta (iOS o Android).


Firma basada en certificat-e tipus software.


Fàcil i ràpida posada en marxa de la firma mòbil que únicament requereix disposar de certificats electrònics tipus TCAT-P o equivalent.


Genera firmes en format XADES-A, CADES-A i PADES-LTV


Les firmes es generen en format de llarga durada que garanteix la seva preservació en el temps.

Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

El mòdul d’Integracions amb els serveis del CAOC permet al client la integració de les aplicacions ABSIS de Comptabilitat, Gestió Tributària i Secretaria amb els diferents serveis d’àmbit comú que posa a disposició de les Administracions Locals el Consorci:

  • Servei MUX – Registre unificat
  • Plataforma eNotum de notificacions electròniques
  • Plataforma S-Perdura de manteniment de firmes electròniques

Plataforma eTRAM – GEWEB

Serveis

Els serveis de Gestió Comptable poden formar part d’un projecte global o implantar-se de forma independent.

Servei de Formació

ABSIS ofereix als seus clients i usuaris formació específica perquè puguin gestionar adequadament l’aplicació CGAP (Comptabilitat General per a l’Administració Pública). En aquesta àrea, la formació d’ABSIS té diferents nivells per adaptar-la a les necessitats reals dels usuaris:

  • Formació en l’ús de l’aplicació.
  • Formació continuada de noves versions de producte.
  • Monogràfics específics, sempre en l’àmbit comptable.
Servei de Migració de Dades

Amb aquest servei ABSIS preserva la informació comptable del Client en la solució CGAP i garanteix el seu accés durant els cinc últims exercicis, tal com estableix la Llei. Perquè la migració de dades estigui plenament garantida, ABSIS ofereix un estudi de viabilitat.

Servei de Modernització

Aquest servei comprèn la consultoria i la implantació de la solució “Factura Electrònica” i la seva integració en un entorn d’expedient electrònic. ABSIS també incorpora a aquest servei la firma electrònica perquè l’Organització afronti els nous reptes de modernització que preveu la Llei 11/2007.

Servei de Suport a clients

Els consultors d’ABSIS donen un servei de suport, remot o presencial, sempre que els usuaris ho necessitin. Aquest suport es realitza en aquells processos crítics, com en el tancament comptable, en la confecció de la memòria dels comptes anuals o en l’elaboració d’aquells arxius d’obligada presentació als Organismes de control per via telemàtica. Però també per donar suport en l’ús diari de l’aplicació.