Gestió
Econòmica:
Gestió
Tributària

Solucions
de Gestió
Tributària

La solució tributària d’ABSIS integra la informació sobre el territori, els ciutadans i les seves obligacions tributàries: una concepció integral que garanteix l’EFICÀCIA en la gestió. La solució de Gestió i Recaptació de Tributs, permet un control eficient i simplificat dels ingressos, la integració amb altres àrees de gestió i la interoperabilitat amb d’altres organismes de l’Administració.

Partint d’una base de dades de persones i territori i un nucli de gestió tributària, incorpora, segons les necessitats de cada entitat, els mòduls específics per a la gestió dels diferents tributs, taxes i preus públics.

Mòduls

Núcli de Gestió Tributària
Servei d'Aigües
IAE (Impost d'Activitats Econòmiques)
IBI Rústica
IBI Urbana
IIVTNU (Plusvàlues)
Rebuts Varis
Taxes sobre Habitatges i Locals
Contribucions Especials
IVTM (Impostos sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
Administració de Rebuts i Liquidacions
Recaptació voluntària
Recaptació executiva
Oficina Virtual del Contribuent (OVC)

Núcli de Gestió Tributària

El Nucli de Gestió Tributària (NGT) és el component principal del sistema de Gestió de Tributs i Recaptació sobre el qual es recolzen els diferents mòduls específics per a la gestió tributaria i de recaptació en vies voluntària i executiva.

Estructurat en un motor únic per a la gestió de la informació, es centra en el contribuent com a figura principal i en els objectes tributaris associats al mateix, mantenint les dades actualitzades i coherents per a la seva posterior utilització en la generació de rebuts, liquidacions, autoliquidacions i qualsevol altre procediment que s’iniciï.

Possibilita la integració amb les diferents aplicacions de gestió de l’Entitat com el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Aplicació única de generació de padrons, relacions d'aprovació i relacions de notificació independentment del tribut.


Unificació dels processos de treball en la gestió dels diferents tributs.


Consulta o impressió dels rebuts, liquidacions o certificats relacionats amb el contribuent i manteniment de les domiciliacions bancàries a tots els nivells.


Ajuda a facilitar la informació al ciutadà i reducció del temps d'espera.


Configuració del buscador de persones per accedir a les dades de padró d'habitants, registre d'entrades i sortides o comptabilitat.


Estalvia costos derivats de la informació incorrecta del contribuent.


Personalització dels paràmetres de notificació i adaptació als procediments de cada Entitat. Noves utilitats com el pas d'autoliquidació a ingrés directe o gestió de liquidacions periòdiques.


Compliment de les ordenances fiscals i adaptació a la gestió pròpia de cada Entitat.


Incorpora el codi de barres per a la gestió dels convenis SICER o SERADE amb Correus i la publicació al BOP.


Disminució del temps empleat en anotar els intents de notificació manualment o l'enviament a la publicació en el BOP.


Enllaç amb el registre d’entrades i sortides.


Augment del control i eficiència en la gestió de les notificacions.


Automatització del càlcul del recàrrec d’extemporaneïtat, reducció o aplicació de sancions.


Reducció dels errors provocats per càlculs i entrades manuals.

Servei d'Aigües

El mòdul per a la gestió municipal de la facturació del subministrament d’aigua potable permet portar a terme el manteniment de totes les dades relatives a la generació de padrons, així com els diferents tràmits associats. Està orientat tant a ajuntaments com a empreses o entitats gestores de cobrament d’aquest servei.

Permet l’adaptació a qualsevol estructura tarifària, contemplant tant la facturació del consum d’aigua com d’altres imports corresponents a conceptes com el clavegueram, manteniment, etc. i també conceptes indirectament relacionats com la recollida d’escombraries o altres que, segons la normativa aplicable en cada àmbit territorial, puguin derivar-se com el cànon general, cànon específic, etc. Incorpora una aplicació mòbil, desplegable en PDA’s robustes per a la lectura dels comptadors.

S’integra amb les aplicacions de Registre, Gestor d’Expedients, Oficina Virtual de Recaptació, aplicacions comptables i amb la informació gràfica ubicada a les solucions ABSIS.

Característiques / Funcions
Beneficis

Terminal de lectures UNITECH tipus PDA amb software específic d’ABSIS.


Augment de l’eficiència en la presa de lectures i seguretat de la informació.


Gestió del “Tall d’Aigua” que permet un seguiment i notificació dels comptadors amb rebuts pendents.


Augment de la recaptació.


Manteniment de les dades dels contribuents.


Estalvi dels costos derivats de la informació incorrecta del contribuent o de les dades tributàries.


Personalització completa de les estructures de tarifes, inclús si aquestes són diferents en un mateix exercici, i dels documents associats com, per exemple, rebuts, factures o liquidacions.


Compliment de les ordenances fiscals i del sistema de gestió delegada del cànon autonòmic o provincial.


Possibilitat de facturació d’altres conceptes com, per exemple, clavegueram, escombraries, cànon general o cànon específic.


Adaptació al sistema de gestió propi de l’Entitat.


Entrada de consum automatitzada mitjançant UNITECH o fitxers d’intercanvi.


Incrementa la seguretat en l’entrada de les lectures i minimitza els errors.


Generació de liquidacions i autoliquidacions, amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Augment de l’eficiència en la gestió del tribut al reduir tasques redundants.


Canvi de titularitat automatitzat derivat de la generació de plusvàlues i representació gràfica.


Augment del coneixement i integració de la informació de diferents tributs permetent un major coneixement de la realitat municipal i reduint els costos derivats de realitzar tasques duplicades.

IAE (Impost d'Activitats Econòmiques)

IAE és el mòdul per a la gestió censal de l’Impost d’Activitats Econòmiques que permet portar a terme la càrrega i manteniment de tota la informació relativa al tribut, així com la generació dels respectius padrons de rebuts i liquidacions.

Sempre adaptat a les normatives vigents, possibilita la importació de les matrícules anuals, provisionals i definitives de l’AETA i dels fitxers trimestrals amb les variacions.

El procés d’importació permet la depuració de les dades i un control complet de la informació a incorporar, de forma que les dades emmagatzemades a la base de dades estiguin actualitzades i siguin coherents amb la resta d’informació disponible en els sistemes de l’Ajuntament.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial, les Oficines Virtuals de Recaptació les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Importació automatitzada de matrícules anuals, provisionals i definitives de l’AEAT, així com fitxers trimestrals de variacions amb generació automatitzada de liquidacions. Els diferents processos d’incorporació de dades, permet depuració prèvia de les dades a incorporar, actualització de dades i generació de liquidacions.


Estalvi de temps i disminució dels errors en la gestió de les dades remeses per l’AEAT.


Incorporació de la matrícula d’exempts al pagament.


Informació de valor per a la presa de decisions estratègiques.


Manteniment de totes les dades dels contribuents i de tota la informació pròpia del tribut i de les dades històriques.


Estalvi de costos derivats de la informació incorrecta del contribuent o de les dades tributàries.


Definició detallada dels paràmetres necessaris per al càlcul de quotes segons la normativa vigent incloent els trams fiscals i personalització dels models d’impressió.


Compliment de les ordenances fiscals i adaptació a la gestió pròpia de l’Organisme.


Generació de liquidacions i autoliquidacions amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Augment de l’eficiència en la gestió del tribut en reduir tasques redundants.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i el Nucli de Gestió Tributària.


Augment de l’eficàcia en la gestió tributària.

IBI Rústica

IBIR és el mòdul per a la gestió de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica que permet la gestió dels elements territorials qualificats com a rústics, així com generar els corresponents padrons fiscals.

Incorpora funcionalitats per importar els diferents fitxers “Padró” i “DocDGC” de Cadastre i permet definir de forma fàcil els paràmetres per al càlcul de les quotes segons normativa vigent, generar liquidacions i autoliquidacions i generar padrons anuals de rebuts amb possibilitat d’emetre rebuts per cotitulars.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Manteniment de totes les dades dels contribuents i de tota la informació pròpia del tribut i de les dades històriques.


Estalvia costos derivats de la informació incorrecta del contribuent o de les dades tributàries.


Automatització de la importació de fitxers PAD del Cadastre.


Estalvi de temps i disminució dels errors en la gestió de les dades remeses per cadastre.


Definició detallada dels paràmetres necessaris per al càlcul de quotes segons la normativa vigent incloent els trams fiscals i personalització dels models d’impressió.


Permet donar compliment a les ordenances fiscals i adaptar-se a la gestió pròpia de l’organisme.


Generació de liquidacions i autoliquidacions amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Augment de l’eficiència en la gestió del tribut en reduir-se les tasques redundants.


Generació de rebuts per cotitulars i possibilitat de fraccionaments individuals o massius.


Compliment de la normativa i millora de la relació amb el contribuent.


Accés a totes les característiques dels mòduls BDT i NGT.


Augment de l’eficàcia en la gestió tributària.

IBI Urbana

IBIU és el mòdul per a la gestió de l’Impost sobre Béns i Immobles de Naturalesa Urbana que permet realitzar la gestió completa de l’impost, incloent l’intercanvi d’informació amb la Dirección General del Catastro (DGC).

Aquest mòdul permet una configuració fàcil i àgil de l’ordenança fiscal associada a l’impost, càrrega automatitzada dels fitxers enviat per cadastre (PAD i DOCDGC), generació dels fitxers de variacions (VARPAD), generar rebuts independents per cotitularitat, gestió massiva de bonificacions i ubicació gràfica en el sistema d’informació geogràfica.

El manteniment dels objectes tributaris, el model de recaptació, pròpia o delegada, són modulables per adaptar-se a les necessitats de cada realitat local.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Manteniment de totes les dades dels contribuents, dels locals cadastrals i de la informació pròpia del tribut.


Estalvia costos derivats de la informació incorrecta del contribuent o de les dades tributàries.


Automatització de la importació de fitxers del Cadastre, comparació amb la base de dades pròpia i acceptació/refús total o parcial de les alteracions contingudes en els fitxers per als formats PAD, PAD PARCIAL, FIN, DOCDGC.


Increment de l’eficiència en la gestió cadastral, minimitzant els errors de tractament manual i possibilitant una depuració prèvia de les dades.


Gestió de dades dels objectes tributaris amb possibilitat de mantenir i visualitzar simultàniament la informació derivada de la importació de tots els fitxer PAD de Cadastre importats.


Disminució del temps i optimització de les tasques de control i inspecció de les dades.


Generació i exportació automatitzada de fitxers VARPAD.


Estalvi de temps i minimització d’errors per l’automatització del procés.


Generació de liquidacions i autoliquidacions, amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Augment de l’eficiència en la gestió del tribut en reduir tasques redundants.


Integració amb SIT Cadastre i el Servei de Mapes d’ABSIS, permetent consultes avançades i representació en el mapa.


Optimització de la gestió d’inspecció i control del tribut i permet la plena gestió dels convenis cadastrals.


Generació de rebuts per cotitulars i possibilitat de fraccionaments individuals o massius.


Compliment de la normativa i millora de la relació amb el contribuent.


Canvi de titularitat automatitzat derivat de la generació de plusvàlues.


Augmenta el coneixement i integració de la informació de diferents tributs permetent un major coneixement de la realitat municipal i reduint els costos derivats de realitzar tasques duplicades i sense valor afegit.


Accés a totes les característiques dels mòduls BDT i NGT.


Augment de l’eficàcia en la gestió tributària.

IIVTNU (Plusvàlues)

IIVTNU és el mòdul per a la gestió completa de la generació de les liquidacions de l’IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i de la seva notificació.

Sempre adaptat a les normatives vigents, permet portar a terme el manteniment de totes les dades relatives a l’impost: transmissor i adquirent, valors, dates de transmissió, tipus de transmissió (propietat, usdefruit, nua propietat, drets reals). Automatitza la gestió dels imports de recàrrecs i interessos d’extemporaneïtat per a les presentacions fora de termini i inclou la importació del fitxer ANCERT del Col·legi de Notaris: detecció de plusvàlues no realitzades gestió de requeriments i generació assistida de liquidacions.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Generació de liquidacions i autoliquidacions amb modalitat 2 de codi de barres i gestió de la recaptació d’autoliquidacions amb modalitat 3.


Adaptació al model de gestió propi de cada Entitat i estalvi de costos en la gestió recaptatòria per l’automatització dels cobraments per fitxers bancaris.


Accés a les dades històriques de la PAD del valor cadastral, càlcul automatitzat de les diferents modalitats de transmissió i modificació de dades registrals.


Estalvi de temps i increment de l’eficiència en la gestió del tribut i de les dades relacionades evitant duplicitats i errors.


Incorporació de dades, comparació i creació de noves liquidacions mitjançant la importació del fitxer ANCERT del Col·legi de Notaris.


Augment de la recaptació en detectar transmissions no declarades.


Automatització del càlcul del recàrrec d’extemporaneïtat, reducció o aplicació de sancions.


Augment de la recaptació en aplicar el recàrrec o sanció pertinent als contribuents que presentin fora de termini.


Canvi de titularitat automatitzat derivat de la generació de plusvàlues i representació gràfica.


Augment de coneixement i integració de la informació de diferents tributs permetent un major coneixement de la realitat municipal i reduint els costos derivats de realitzar tasques duplicades i sense valor afegit.


Accés a totes les característiques dels mòduls BDT i NGT.


Augment de l’eficàcia en la gestió tributària.

Rebuts Varis

El mòdul de “Rebuts Varis” permet portar a terme el manteniment de diferents tipus d’objectes tributaris i la generació de liquidacions i padrons fiscals.

Possibilita la gestió de les tasques o preus públics que graven un fet imposable que no afecta al territori, com pot ser la gestió d’inscrits a guarderies, a escoles de música, piscines, etc.

A través d’una potent eina, permet la configuració de forma àgil de qualsevol tipus d’ingrés tributari o no tributari.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.


Control dels ingressos i unificació de la gestió.


Gran flexibilitat i personalització de les estructures de conceptes tributaris, elements de càlcul, trams fiscals, periodificació de padrons i models d’impressió.


Compliment de les ordenances fiscals i adaptació a la gestió pròpia de l’Organisme.


Parametrització de conceptes senzilla i orientada a l’usuari final.


Autonomia en la gestió dels tributs i incorporació de noves taxes o altres tipus d’ingressos sense haver de dependre de proveïdors externs o tècnics informàtics especialitzats.


Generació de liquidacions i autoliquidacions amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Eliminació d’accions redundants i, per tant, alliberació de recursos per a d’altres tipus de tasques.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i el Nucli de Gestió Tributària.


Augment de l’eficiència

Taxes sobre Habitatges i Locals

El mòdul de Taxes d’Habitatges i Locals permet portar a terme el manteniment d’objectes tributaris o la generació de liquidacions i padrons fiscals.

Possibilita una gestió eficient de les taxes o preus públics que incideixen en un fet imposable amb afectació al territori, com és el cas de guals, escombraries i clavegueram, incorporant la representació gràfica a través del Sistema d’Informació Territorial. Igualment, a través d’una potent eina, permet la configuració de forma àgil de qualsevol tipus d’ingrés tributari o no tributari.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Creació de tants conceptes tributaris com desitgi l’usuari.


Control dels ingressos i unificació de la gestió.


Gran flexibilitat i personalització de les estructures de conceptes tributaris, elements de càlcul, trams fiscals, periodificació de padrons i models d’impressió.


Compliment de les ordenances fiscals i adaptació a la gestió pròpia de l’Organisme.


Parametrització de conceptes senzilla i orientada a l’usuari final.


Autonomia en la gestió dels tributs i incorporació de noves taxes o altres tipus d’ingressos sense haver de dependre de proveïdors externs o tècnics informàtics especialitzats.


Generació de liquidacions i autoliquidacions, amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Eliminació d’accions redundants i, per tant, alliberació de recursos per a d’altres tipus de tasques.


Integració amb el Servidor de Mapes d’ABSIS per a la representació gràfica.


Optimitza la gestió d’inspecció i control del tribut.


Canvi de titularitat automatitzat derivat de la generació de plusvàlues.


Reducció dels costos originats per tasques duplicades i sense valor afegit.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i el Nucli de Gestió Tributària.


Augment de l’eficiència.

Contribucions Especials

El mòdul de Contribucions Especials permet portar a terme el manteniment de totes les dades relatives a un projecte. Permet la gestió del projecte i els seus corresponents mòduls de repartiment, generació de liquidacions provisionals i complementàries i disposa d’un sistema de control del procediment tributari mitjançant el qual no es pot iniciar el procés si prèviament no es realitzen els passos preceptius.

S’integra amb els mòduls de Gestió Tributària i Recaptació, el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, el Sistema d’Informació Territorial i la seva representació gràfica, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Configuració de l’Acord d’Ordenació a nivell de pressupost, % a repercutir, variables que intervenen en el repartiment de quotes.


Compliment de l’acord d’imposició i ordenació i adaptació de la gestió pròpia de l’Organisme.


Sistema d’intercanvi d’exportació / importació de dades amb els serveis tècnics.


Disminueix el temps d’execució i possibles errors de l’entrada manual de dades.


Selecció de dades de les matrícules d’IBI Urbana i IAE i acotació per criteris com vies, illes de cases, parcel·les, dades de contribuents.


Eliminació d’accions redundants i, per tant, alliberament de recursos per a d’altres tipus de tasques.


Pantalla principal que centralitza el quadre de comandaments del gestor tributari per realitzar totes les operacions.


Control unificat del procés i agilitat en la realització d’operacions.


Configuració de l’Acord d’Ordenació amb l’exportació / importació de dades, publicació i notificació individual del mateix. Generació de liquidacions provisionals i definitives.


Compliment de l’acord d’imposició i ordenació i adaptació de la gestió pròpia de l’organisme.


Permet la impressió massiva incorporant el codi de barres par a la gestió dels convenis SICER o SERADE i per al pagament en Entitats bancàries (C60).


Facilita el pagament dels deutes al contribuent i el control dels ingressos bancaris i disminueix el temps empleat en anotar els intents de notificació manualment.


Consulta de tota la informació relacionada amb l’acord, objectes tributaris, modificacions, liquidacions, contrets, etc.


Informació de valor per a la presa de decisions estratègiques.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i al Nucli de Gestió Tributària.


Augment de l’eficàcia en la gestió tributària.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i del Nucli de Gestió Tributaria.


Augment de l’eficiència.

IVTM (Impostos sobre Vehicles de Tracció Mecànica)

IVTM és el mòdul per a la gestió de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica que permet, mitjançant la importació dels fitxers de la Direcció General de Trànsit (DGT), gestionar els objectes tributaris i els corresponents padrons fiscals.

Permet la importació de fitxers de moviments mensuals de trànsit (MOVE2) i el cens de vehicles de la DGT, que mitjançant un senzill tractament, permet mantenir la informació actualitzada i coherent.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Nova importació automatitzada de fitxers de moviments de trànsit, detecció d’incidències i mecanismes per a tractament previ de les dades del contribuent. Possibilitat d’incorporació massiva de fitxers.


Estalvi de temps i increment de l’eficiència en la gestió del tribut i de les dades relacionades evitant duplicitats i errors.


Generació de liquidacions i autoliquidacions, amb procediment automatitzat per a l’alta o modificació de l’objecte tributari.


Augment de l’eficiència en la gestió del tribut en reduir tasques redundants.


Manteniment de la informació dels contribuents i dels vehicles.


Estalvi de costos derivats de la informació incorrecta del contribuent o de les dades tributàries.


Personalització completa de l’estructura de tarifa, bonificacions i informes i documents.


Compliment de les ordenances fiscals i adaptació a la gestió pròpia de l’Organisme.


Generació, exportació i impressió d’informes mitjançant filtres configurables de les importacions DGT, dels objectes tributaris, liquidacions i rebuts.


Informació de valor per a la presa de decisions estratègiques.


Obtenció automatitzada del certificat d’exempció o baixa.


Disminució del temps d’espera per al contribuent.


Accés a totes les característiques de la Base de Dades Territorial i del Nucli de Gestió Tributària.


Augment de l’eficiència

Administració de Rebuts i Liquidacions

El mòdul “Administració de Rebuts i Liquidacions” permet portar a terme les accions bàsiques de la recaptació en via voluntària i fer un seguiment efectiu de les mateixes a partir d’informes concisos.

Està orientat a Ajuntament o Entitats recaptatòries que desitgen fer un seguiment bàsic dels cobraments.

Característiques / Funcions
Beneficis

Mòdul d’importació / exportació de fitxers d’intercanvi bancari C19, C60 en modalitat 2.


Adaptació al model de gestió propi de cada Entitat i estalvi de costos en la gestió recaptatòria per l’automatització de l’anotació d’ingressos bancaris.


Generació automàtica dels principals llistats d’una recaptació senzilla.


Unificació de la recaptació i major control dels processos.


Operativa massiva, per contribuents o per rebut a través de les accions principals que requereix una recaptació voluntària bàsica: cobraments, baixes, etc.


Estalvi de temps d’espera del contribuent i versatilitat en l’operativa a utilitzar per l’usuari final augmentant l’eficàcia en la gestió.


Permet l’emissió del document de pagament amb codi de barres i el cobrament de rebuts i liquidacions amb 5% de recàrrec en executiva. Gestió de pagaments amb targeta.


Augmenta la recaptació i facilita el pagament dels deutes al contribuent.


Adaptació del les interfícies informàtiques amb les Entitats delegades per al possible intercanvi d’informació.


Interoperabilitat amb altres Administracions o Entitats col·laboradores per a la gestió de la recaptació executiva.

Recaptació voluntària

El mòdul de “Recaptació Voluntària” facilita la gestió i cobrament dels valors en fase voluntària o, en el seu cas, la derivació del procediment en via executiva a una unitat externa.

Està orientat a Ajuntaments o Entitats recaptatòries que desitgen realitzar un seguiment complet dels valors en fase voluntària i la gestió efectiva dels cobraments.

Incorpora la gestió d’ordres de domiciliació bancària i la gestió de fitxers d’intercanvi bancari adaptats a la normativa SEPA, en les seves diferents modalitats.

S’integra amb tots el mòduls de Gestió Tributària i Recaptació. Permet la integració amb les diferents aplicacions de gestió de l’Entitat com el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Mòdul d’importació / exportació de fitxers d’intercanvi bancari C16, C60 en modalitat 2 i 3, adaptat als Organismes amb formats específics.


Adaptació al model de gestió propi de cada Entitat i estalvi de costos en la gestió recaptatòria per l’automatització de les anotacions d’ingressos bancaris.


Generació automàtica de llistats de recaptació de tots els tributs i ingressos com, per exemple, el compte de recaptació o els llistats per caixes/usuaris.


Unificació de la recaptació i major control dels processos.


Multitud d’accions de recaptació disponibles des de diversos mòduls per a una operativa massiva, per contribuent o per rebut. Nou motor de recerca amb més opcions de filtrat.


Estalvi de temps d’espera del contribuent i versatilitat en l’operativa a utilitzar per l’usuari final augmentat l’eficàcia en la gestió.


Gestió de fraccionaments i aplaçaments amb la possibilitat de domiciliar els pagaments fraccionats. Generació automàtica de l’acord de fraccionament.


Adaptació a la demanda ciutadana de fraccionament dels pagament i, a la vegada, facilita el control d’ingressos mitjançant la gestió de fitxers bancaris.


Permet l’emissió del document de pagament amb codi de barres i el cobrament de rebuts i liquidacions amb 5% de recàrrec en executiva. Gestió de pagaments amb targeta.


Augmenta la recaptació i facilita el pagament dels deutes al contribuent.


Comptabilització automàtica i/o generació de fitxers d’exportació a comptabilitat.


Increment de l’eficàcia en la gestió comptable eliminant l’entrada manual d’apunts comptables.


Adaptació de les interfícies informàtiques amb les Entitats delegades per al possible intercanvi d’informació.


Interoperabilitat amb d’altres Administracions o Entitats col·laboradores per a la gestió de la recaptació executiva.

Recaptació executiva

Els mòduls de Recaptació Executiva (Nivell 1 i Nivell 2) permeten gestionar els procediments i tramitar els valors un cop finalitzat el termini voluntari de pagament: notificació de constrenyiment, i creació i gestió d’expedients executius en els diferents processos d’embargament.

Inclou la derivació de responsabilitat, així com la generació automatitzada de la notificació i gestió dels expedients en el procés d’embargament de comptes corrents (Nivell 1). En el Nivell 2 permet la gestió i el seguiment de l’embargament de nòmines i salaris, béns mobles, béns immobles i incorpora AEAT de les devolucions de hisenda d’IRPF i IVA.

S’integra perfectament amb tots els mòduls de la Gestió Tributària i Recaptació. Permet la integració amb les diferents aplicacions de gestió de l’Entitat com el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients, el Padró d’Habitants, les Oficines Virtuals de Recaptació i les aplicacions de Gestió Comptable.

Característiques / Funcions
Beneficis

Relació d’embargament de comptes corrents (C63) i relació d’embargament de nòmines i salaris.


Augment de la recaptació i estalvi de temps en realitzar processos massius.


Relació d’embargament AEAT de les devolucions d’hisenda d’IRPF i IVA. Incorpora el possibilitat de generar, de forma automatitzada, el model 995.


Permet donar compliment al conveni amb l’AEAT i augmentar els ingressos en via executiva.


Relació d’embargament de béns immobles amb models de notificació específics i personalitzables, control de fases i gestor documental. Inclou alerta de finalització de l’anotació preventiva.


Seguiment àgil del procés d’embargament de béns immobles garantint el compliment de tots els requisits per a l’anotació preventiva d’embargaments.


Relació d’embargament de béns mobles amb motor de cerca d’objectes tributaris d’IVTM.


Augment de l’eficàcia recaptatòria.


Sistema d’alerta parametritzable del venciment del període de pagament voluntari de padrons o liquidacions. Automatització de recàrrecs opcional.


Automatitza el procés de decisió de pas a cobrament per via executiva.


Operacions massives de generació o acumulació de deutes en expedients. Accions específiques de gestió d’expedients d’embargament i control, disponibles des de diversos mòduls de l’aplicació. Possibilitat d’imprimir cartes de pagament amb codi de barres.


Control unificat dels deutes pendents dels contribuents i agilitat en la realització d’operacions.


La relació de notificació de constrenyiment permet la impressió massiva incorporant el codi de barres per a la gestió dels convenis SICER o SERADE i el codi de barres per al pagament a Entitats bancàries (C60).


Facilita el pagament dels deutes al contribuent i el control dels ingressos bancaris i disminueix el temps emprat en anotar els intents de notificació manualment.


Generació “Expedients tributaris” per a la gestió de processos com el de “Derivació de deute”.


Gestió centralitzada millorant l’eficiència dels recursos destinats a la gestió d’aquests tipus de procediments.

Oficina Virtual del Contribuent (OVC)

La solució Oficina Virtual del Contribuent (OVC) permet a l’Entitat facilitar als ciutadans un entorn personalitzat, segur i confidencial per al compliment de les seves obligacions tributàries.

Permet l’accés a la informació tributària general, la consulta de valors en voluntària i/o executiva, la realització de pagaments telemàtics de valors, la domiciliació bancària de tributs, reclamacions, sol·licituds d’aplaçaments o fraccionaments i altres tràmits relacionats, tant per part del contribuent com per part dels col·lectius professionals.

També permet la generació i/o simulació d’autoliquidacions sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre el Valor Afegit dels Terrenys i Taxes.

S’integra amb el Registre d’Entrades i Sortides, el Gestor d’Expedients i la solució de Gestió Tributària i Recaptació.

Característiques / Funcions
Beneficis

Compleix amb els requisits de la Llei 30/2007.


Permet donar compliment a tots els requisits de la Llei 30/2007 en l’àmbit de tributs i recaptació.


Continguts informatius relacionats amb els tributs i la recaptació (ordenances, calendari del contribuent, guia de serveis, etc.)


Major difusió de la informació i estalvi de costos.


Formularis per a la realització de tràmits, amb registre telemàtic i signatura electrònica.


Facilita la presentació d’instàncies i sol·licituds.


Pagaments telemàtics a través de passarel·les amb les principals entitats bancàries.


Increment del percentatge de deute recaptada satisfactòriament en període voluntari; així com del temps invertit en atenció presencial o telefònica.


Integració amb els software de gestió tributària ja implantat a l’Entitat.


Major grau de transacció i fiabilitat de les dades.


Representació de tercers.


Permetre que els col·lectius professionals com gestories o notaries representin als seus clients per mitjans electrònics.


Liquidacions i autoliquidacions.


Habilita per a l’Ajuntament un nou i eficaç canal recaptatori en facilitar a les empreses el càlcul de liquidacions mitjançant simuladors que puguin confirmar-se a través de pagaments telemàtics.

Mòduls Comuns

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)
Gestor de Notificacions
ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori
Portafirmes Mòbil
Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

ABS Arxiu (Gestor Documental i d'Arxiu Electrònic)

ABSArxiu és la solució que permet a les entitats disposar d’un gestor documental on custodiar tots els seus continguts (documents administratius, expedients i documents d’arxiu). Facilita la gestió de totes les fases del cicle de vida dels continguts, des de la fase de captura o generació, passant per l’aprovació, distribució i custòdia, fins arribar a la fase de disposició. Els continguts s’emmagatzemen de forma classificada i acompanyats de les metadades que asseguren la correcta gestió del seu cicle de vida, garantint la seva conservació el seu valor probatori.

Permet la gestió de l’arxiu electrònic de l’Entitat facilitant la gestió del quadre de classificació, els calendaris de preservació, la gestió d’expurgacions i les transferències a d’altres repositoris digitals per garantir la preservació digital.

Dóna compliment a les normatives i estàndards documentals i arxivístics ISO 15489, ISO 19005-1:2005 e ISO 14721 i s’ajusta als models de requeriments MoReq 1 i MoReq2, permetent donar compliment a Esquema Nacional de Seguretat i a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Està basat en la plataforma Alfresco ECM, sistema de codi obert i està integrat amb totes les solucions d’ABSIS.

Característiques / Funcions
Beneficis

Integrat i integrable


Integrat amb tots els productes/mòduls d’ABSIS permet emmagatzemar de forma classificada tots els expedients i documents generats / capturats en els diferents productes. Els expedients / documents s’emmagatzemen acompanyats de les seves metadades de preservació. Permet la integració de productes de tercers.


Gestor documental


Permet disposar d’un gestor documental basat en Alfresco DM que pot convertir-se en el gestor corporatiu on s’emmagatzemen tots els documents electrònics gestionats per l’Entitat.


Gestor d’arxiu electrònic


Permet a l’Entitat disposar d’un gestor d’arxiu electrònic únic corporatiu basat en Alfresco RM per arxivar / custodiar tots els expedients electrònics gestionats per l’Entitat. Gestió de quadre de classificació documental, calendaris de disposició, transferències a l’arxiu, registre d’eliminacions, auditoria dels expedients arxivats, etc.

Gestor de Notificacions

El Gestor de Notificacions és la solució que facilita ABSIS a l’Entitat per gestionar, des d’una única aplicació, totes les notificacions emeses, tant en modalitat postal com telemàtica. Mitjançant el gestor de notificacions es poden emetre notificacions simples o remeses. L’aplicació incorpora un portal de notificacions que permet la pràctica de notificacions electròniques per compareixença en la seu electrònica de l’Entitat. Està integrat amb el Tauler Edictal Únic del BOE per automatitzar la publicació d’anuncis amb les notificacions que no han pogut ser practicades.

ABSDoc - Portafirmes d'Escriptori

El Portafirmes és l’aplicació de firma, de forma individual o massiva, de documents electrònics generats i emmagatzemats a través dels diferents productes d’ABSIS, des d’un ordinador d’escriptori. L’aplicació pot signar qualsevol format de document i genera firmes del tipus PADES-A, XADES-A, CADES-A i XML Enveloped, així com incrustades en el document i be en fitxers separats. L’aplicació està integrada amb les principals plataformes de validació de firma electrònica: PSIS, ACCV, @Firma, VIAFIRMA

Portafirmes Mòbil

El Portafirmes mòbil, amb tecnologia .Net, és el complement del portafirmes d’escriptori que permet la firma electrònica dels documents produïts i emmagatzemats per les diferents aplicacions ABSIS, des d’un dispositiu mòbil amb sistema Android o iOS. Requereix l’ús del certificat del signant que ha d’estar instal·lat en format software al dispositiu de firma.

Característiques / Funcions
Beneficis

Firma electrònica dels documents emmagatzemats en el repositori documental.


Firma dels documents des de qualsevol lloc on es trobi el signant, mitjançant l’ús del seu telèfon mòbil o tauleta (iOS o Android).


Firma basada en certificat-e tipus software.


Fàcil i ràpida posada en marxa de la firma mòbil que únicament requereix disposar de certificats electrònics tipus TCAT-P o equivalent.


Genera firmes en format XADES-A, CADES-A i PADES-LTV


Les firmes es generen en format de llarga durada que garanteix la seva preservació en el temps.

Mòdul d'Integracions amb els Serveis Comuns del CAOC

El mòdul d’Integracions amb els serveis del CAOC permet al client la integració de les aplicacions ABSIS de Comptabilitat, Gestió Tributària i Secretaria amb els diferents serveis d’àmbit comú que posa a disposició de les Administracions Locals el Consorci:

  • Servei MUX – Registre unificat
  • Plataforma eNotum de notificacions electròniques
  • Plataforma S-Perdura de manteniment de firmes electròniques

Plataforma eTRAM – GEWEB

Serveis

Els serveis de Gestió Tributària i Recaptació poden formar part d’un projecte global o sol·licitar-se de forma independent.

Servei de Migració de dades i desenvolupaments tecnològics

L’experiència d’ABSIS en processos de migració de dades, de diferents orígens i estructures, li permet implantar amb èxit projectes de Gestió Tributària i Recaptació.
En aquesta àrea ABSIS analitza i desenvolupa aplicacions a mida per adequar el producte a les necessitats del client.

Servei de Reenginyeria de processos i Assessoria organitzativa

Aquests serveis tenen com a objectiu que l’Entitat conegui les seves possibilitats de millora, tant en la gestió de tributs com en la redacció d’ordenances fiscals i modelaris. ABSIS també assessora a l’Organització sobre cóm millorar la relació amb d’altres Organismes i Administracions.

Servei de Parametrització

Una parametrització correcta permet optimitzar els recursos del Client, reduir el temps destinat a una tasca i augmentar la disponibilitat de personal. Per aconseguir-ho, ABSIS ofereix la possibilitat de configurar a l’aplicació de l’Entitat qualsevol apartat, des de les ordenances fiscals als canvis tarifaris o els documents i caixetins i, inclús, l’estructura d’usuaris i perfils.

Servei de Formació

ABSIS dissenya sessions de formació perquè els usuaris tinguin un coneixement exhaustiu de les aplicacions i de les utilitats específiques que les solucions aporten a la seva feina. També realitza formació continuada de noves versions de producte i cursos monogràfics en l’àmbit tributari-recaptatori.

Servei de Suport a Clients

Aquests serveis d’ABSIS són adaptables, modulables i flexibles per atendre, de forma remota o presencial, qualsevol dubte o problema que sorgeixi en el dia a dia. Els tècnics d’ABSIS acompanyen a l’usuari des de la posada en marxa de l’aplicació fins a la generació de documents i dades.